แพรรี่ ไพรวัลย์ ลั่นอย่าทำให้การเข้าถ้ำ 3 ปีสู ญเปล่า

แพรรี่ ไพรวัลย์ ลั่นอย่าทำให้การเข้าถ้ำ 3 ปีสูญเปล่า

ครูบาบุญชุ่ม หรือ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว พระเกจิชื่อดัง ที่มีอากา รอ า พ า ธด้วยโ ร ค ไ ข้มาลาเรียขึ้นส ม อ ง หลังออกจากถ้ำหลวง เมืองแก๊ด รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ก่อนย้า ยมา รั ก ษ าที่โร ง พ ย า บ า ลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

แพรรี่ ติง ครูบาบุญชุ่ม ลั่นอย่าทำให้การเข้าถ้ำ 3 ปีสูญเปล่า

ต่อมามีการเผยแพร่ภาพ ครูบาบุญชุ่ม ก้ ม กรา บเณ รน้อย หลังครูบาฯ ตั้งญาณตรว จพิจารณาเณรน้อย เห็นถึงคุณงามความดี บุ ญบา รมีเณรน้อย

แพรรี่ ติง ครูบาบุญชุ่ม ลั่นอย่าทำให้การเข้าถ้ำ 3 ปีสูญเปล่า

พร้อมแผ่พลังบุญบารมี เพื่อคุ้ ม ครอ งเณรน้อย หลังได้นิมิตเห็นว่าเณรน้อยรูปนี้เป็นผู้ที่มีบุญบารมีใหญ่ ในอดีตชาติเป็นเจ้านางปลาบู่ทองกลับชาติมาเ กิ ด

แพรรี่ ติง ครูบาบุญชุ่ม ลั่นอย่าทำให้การเข้าถ้ำ 3 ปีสูญเปล่า

ล่าสุด แพรรี่ หรือไพรวัลย์ วรรณบุตร โพสต์เฟสบุ๊ก ถึงประเด็นนี้ว่า สา ธุ บุ ญ บ า ป เช่นนั้นแล้ว ดิฉันก็คงเป็นลูกเอื้อยของแม่ปลาบู่ทองกลับชาติมาเกิดเช่นกันค่ะ

ไพรวัลย์ เปลี่ยนชื่อ 'แพรรี่' เฉิดฉายในชุดหญิงไทย ลั่นธรรมะไม่จางไปเวลาทาลิปฯ | Thaiger ข่าวไทย

แหม่พูดแบบจริงจัง ดิฉันไม่มีปัญหานะคะ ถ้าครูบาท่านอาพ า ธอยู่ แต่หากอ า พ า ธและมีอากา ร ป่ ว ยจริง ลูกศิษย์ก็ควรดูแลท่านค่ะ

แพรรี่ โพสต์แบบนี้..ถึงครูบาบุญชุ่ม หลังมีภาพกราบเณรน้อย

ไม่ควรพยายามโปร หรือหาทางอธิบายอาการแปลกๆ ที่ท่านมี ให้เป็นเรื่องของอภิ นิ หา รและสิ่งที่ต้องยกมือสา ธุไปหมด

ลูกศิษย์ เผย ครูบาบุญชุ่ม ยังอยู่ในถ้ำ วอนอย่าเชื่อข่าวปลอม มะนาวต้าน COVID-19

รัทธาล้นเกิน ปัญญ าห ดหาย ไม่ว่ากับเรื่องอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะคะ ศรั ท ธ าล้ นเกิน ที่สุดแล้วจะทำ ร้ า ยทั้งตัวของผู้ที่ถูกศรั ท ธ า

ครูบาบุญชุ่ม"อาพาธถูกนำส่งรักษาตัวโรงพยาบาลในกทม.แล้ว

และตัวของคนที่ศรั ท ธ าเองค่ะ ดิฉันกล่าวด้วยความปรารถนาดีดิฉันเห็นว่า อย่างน้อยครูบาท่านก็มีปฎิปทาบางอย่างที่น่านับถือนะคะ

แพรรี่ โพสต์แบบนี้..ถึงครูบาบุญชุ่ม หลังมีภาพกราบเณรน้อย

คือท่านภาว น า ดังนั้นอย่าทำให้การเข้าถ้ำตลอดเวลา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ของท่านเป็นของสู ญเปล่าเลยค่ะ

เราควรมีพระที่ดีในการกรา บ ไ ห ว้นับถือ เพราะท่านเป็นพระธรรมดาที่มีศีลาจา ร วั ต รน่า  เลื่ อ มใส ไม่ใช่เพราะท่านเป็นพระศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และมีเรื่องปา ฎิห าริ ย์ชวนให้น่าสงสัยกังขาเต็มไปหมด

,